FORHANDLERE

Halm i havedammen - er ikke "Leth"

Desværre skriver Leth (Flimming Leth) i Ektrabladet
d. 28.08.2003(Weekend - side 11), en artikel om
nedsænkning af halm i havedammen for at fjerne
algerne


Jeg vil hermed advare mod at følge hans råd


Halm bør kun bruges til natursøer, ikke små havedamme


Flemming Leth skriver:
Citat fra Ekstrabladet::
1. Algerne fylder hurtigt bassinet, så fisk og vandplanter dør.
Du kan dog let komme af med algerne på en helt igennem
økologisk måde

2. Stop halmen i en sæk med frisk halm. Vandet skal kunne trænge ind til halmen.

3. Læg også en sten i sækken, så den kan synke til bunds.
Bind sækken til og læg den ned i havebassinet.

4. Halmen omsætter de stoffer, algerne lever af, og algerne dør.
Skift halmen jævnligt, så du kan holde dit bassin rent.
Metoden er uskadelig for fisk og fulge.

Citat slut


Derfor har jeg skrevet til Ekstrabladet att: Flemming Leth

Kære Flemming Leth

Du skriver i Ekstrabladet idag lørdag d.23.8.2003 vedrørende at man kan fjerne algerne ved at sænke halm ned i havebassinet.
Dette vil jeg staks fraråde, fordi halmen frigør humussyren og pH-værdien kan komme under de 5.5(pH) som kan dræbe fisk og planter - hvis der ikke passes på.

Den metode som du råder dine læsere til er for letkøbt, fordi det er en hårfin Balancegang at bruge halm. Ved brug af halm skal sækken hives op og ned mange gange i sommerens løb, for at pH-værdien skal forblive ved de 7.0 - 7.5 som fisk og planter trives bedst i. Under hele denne proces skal der jævnligt måles med et pH-testsæt. Desuden bliver bassinvandet farvet brunt af den frigivne husmussyre fra halmen. Selvom halmen er fjernet vil den brune farve først forsvinde efter lang tid.

Du har givet halm-metoden sværhedsgraden en hammer, men jeg vil give den 6 stk. hammere fordi man skal være meget professionel og samtidig have stort kendskab til vandmiljøet i havedammen, samtidigt skriver du at metoden er Uskadeligt for fisk det er desværre ikke sandt.

Via min hjemmeside "Havedammen.dk" har jeg fået mange henvendelser fra folk som har lyttet til velmenene råd om nedsænkning af halm, som desværre har fået katastrofale følger for havedamsejere som har fulgt disse råd.

Derfor er mit råd:
Det er først og fremmest vigtigt at finde frem til årsagen til algedannelserne, oftest er det ens egen gavmildhed med overfodring af fisk eller også er der for få vandplanter som kan tage næringsgrundlaget fra algerne.

Nogle gode algebekæmpere er planter som: vandpest, vandpileurt, vandaks, krebseklo og smalbladet dunhammer.

En havedam er et kunstigt miljø og bør derfor have hjælp til at holde naturbalancen i vandet via en vandpumpe og et biofilter som er havedammens hjerte og lunger. Hertil skal algerne belyses med ultraviolet lys, så algerne ikke kan formere sig.

Jeg har lavet et skema som muligvis kan fortælle grunden til de mange alger.
Så det er ikke "bare" lige at nedsænke halm.

Risiko for alger i havedammen
Alger hører hjemme i vores havedamme, fordi en dam uden alger biologisk set ville være et dødt vandmiljø.

Overdreven algevækst opstår fordi der er for mange næringsstoffer som opstår gennem nedbrydelse af planter, foder og ekskrementer fra fisk.

En forholdsregel alene vil ikke give det ønskede resultat, så det er vigtigt at træffe så mange af følgende forholdsregler som muligt

Stor risiko
for alger

Mindre risiko for alger

Ringe risiko for alger

pH-værdien er over 8.5

pH-værdien er over 7.5

pH-værdien er mellem 6.5 til 7,5

Ingen vandpumpe i havebassinet

Stillestående vand

50% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time

lidt cirkulation i vandet

100% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen pr. time

Meget cirkulation i vandet.

Intet filter

Lille filter af skumgummi

Biofilter med et korrekt Filter og kombineret med UV-C lys.

.

Ingen vandudskiftning, kun tilsætning af nyt vand ved fordampning

Uregelmæssig vandudskiftning eller vand fra regntønden

Regelmæssig vandudskiftning ca. 6 gange om året . Pryddamme: ca. hver 3 uge (1/3 del af vandet)

.

Vandrumfang mindre end 500 liter

Vanddybde under 40cm

Vandrumfang mindre end 1200 liter

Vanddybde under 50cm

Vandrumfang mere end 1500 liter

Vanddybde over 1 meter

.

Mange fisk, som fodres, flere gange om dagen med store mængder fiskefoder

Fisk som fodres og det overskydene foder bliver ikke fjernet.

Fisk som fodres sparsomt. Det overskydene foder fjernes.

.

Ingen plante eller kun enkelte nøkkeroser, konstant sol. Dammen er placeret i nærheden af store løvfældende træer.

Få planter, og ingen vandrensende planter

Mange algebekæmpende planter. Især: Vandpest, Hornblad, Tornfrøet, Tusindblad. Nøkkerose, Krebseklo, Smalbladet -dunhammer.

Vandoverfladen skal være ca. halvt dækket af diverse planter.

.

Havebassinet oprenses ikke

Havebassinet oprenses en enkelt gang

Havebassinet oprenses forår, efterår og efter behov.

.

Almindelig jord, næringsrigt ler eller ingen bundbelægning .

Jorden fra haven bliver skyllet ud i dammen efter et kraftigt regnvejr.
.

Jord med sand eller meget kalk på sten eller sand

Grus med kornstørrelse 1-2 cm såsom Engelske Søsten

 

Det er meget vigtigt at måle Nitrit-Nitratinholdet i dammen.
Overproduktion af næringsstoffer fører til øget algevækst og iltmangel i vandet.
Iltmanglen kan drive fiskene op til vandoverfladen, hvor de forsøger at snappe efter luft.

Med venlig hilsen
Benn Ebbesen

Havedammen.dk

KONTAKT

 

Havedammen.dk
Debelvej 3 
2860 Søborg 

E-mail: info@havedammen.dk