Alger og trådalger

Alger i havedam – vejledning til forebyggelse og håndtering af trådalger

Hele hemmeligheden ved en velfungerende havedam er, at vandkvalitet er altafgørende for fiskenes trivsel og havedammens udsende, Med en dårlig vandkvalitet får du uønskede trådalger og svæve-alger, samt fiskene ikke trives og kan dø. Så hvis vandkvaliteten er god, undgår du mange problemer, havedammen og fiskene passer sig selv.
Som vi siger her på havedammen.dk – vi går op i vand i havedammen.

Det er vigtigt at måle pH- og Nitrit-Nitratinholdet i din havedam for at undgå overproduktion af næringsstoffer, som kan føre til øget algevækst og iltmangel i vandet. Dette kan resultere i fisk, der forsøger at snappe efter luft ved vandoverfladen. Algevækst kan forværres af høj vandtemperatur, lav vanddybde og mangel på skygge.

Faktorer, der øger risikoen for algevækst

For at undgå alger i havedammen er der en række faktorer, du skal være opmærksom på. Hvis pH-værdien er over 8,5, er der en stor risiko for alger. Stillestående vand uden en vandpumpe eller filter, ingen vandudskiftning, jo mindre din havedam er – jo større er risikoen for trødalger og alm. alger i din havedam

Stor risiko for alger i din havedam

 • Hvis pH-værdien er over 8.5
 • Intet filter og pumpe
 • Ingen UVC-lys til at tage svævealgerne, giver grønt vand
 • Stillestående vand
 • Ingen vandudskiftning, kun tilsætning af nyt vand ved fordampning
 • Vanddybde under 40 cm
 • Mange fisk, som fodres flere gange om dagen med store mængder fiskefoder
 • Ingen planter eller kun enkelte nøkkeroser, konstant sol.
 • Dammen er placeret i nærheden af store løvfældende træer
 • Ingen rengøring eller pleje af havedammen
 • Almindelig jord, næringsrigt ler
 • Jorden fra haven bliver skyllet ud i dammen efter et kraftigt regnvejr
 • Påfyldning af vand fra regntønden

Sådan mindsker du risikoen for alger i havedammen

Hvis du vil mindske risikoen for alger, kan du sikre, at pH-værdien er mellem 6,5 og 7,5. Der bør være en vandpumpe, der sikrer, at mindst 50% af havebassinets vandindhold kommer igennem pumpen og filter pr. time.
Fisk, der fodres sparsomt, og fjernelse af overskydende foder kan også hjælpe med at mindske risikoen for alger.

 

Mindre risiko for alger

 • Hvis pH-værdien er 7.5 til 8,5
 • 50% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpe og filter pr. time
  lidt cirkulation i vandet
 • Uregelmæssig vandudskiftning eller vand fra regntønden
 • Vandrumfang mindre end 1200 liter
 • Vanddybde fra 50 til 100 cm
 • Fisk som fodres og det overskydende foder bliver ikke fjernet
 • Få planter, og ingen vandrensende planter
 • Havebassinet oprenses en enkelt gang

Sådan får du minimalt risiko for alger i havedammen

Vandkvaliteten i en havedam er afgørende for at opretholde et sundt miljø for både fisk og planter. En god vandkvalitet sikrer, at fiskene trives og kan udfolde sig, samtidig med at det skaber et miljø, hvor planter kan vokse og trives.

Når vandkvaliteten er dårlig, kan det føre til øget algevækst og iltmangel i vandet. Dette kan have negative konsekvenser for fiskene, da de kan blive stressede og syge, og i værste fald kan det føre til fiskedød. Hvis vandkvaliteten er forringet, kan det også have en negativ effekt på planterne i havedammen, da de kan blive dræbt af de høje niveauer af næringsstoffer og bakterier i vandet.

For at minimere risikoen for alger bør pH-værdien ligge mellem 6,5 og 7,5, og mindst 100% af havebassinets vandindhold bør gå gennem en vandpumpe pr. time. Et Biofilter med et korrekt dimensioneret filter og kombineret med UV-C lys med den størrelse at watt til havedammens størrelse, samt regelmæssig vandudskiftning, og vanddybde på over 1 meter kan også hjælpe. Vandrumfang bør være mere end 2.000 liter, og fisk bør fodres sparsomt, mens overskydende foder fjernes. Ved at tage disse forholdsregler kan du undgå alger i din havedam og opretholde et sundt miljø for dine fisk og planter.

Ringe risiko for alger

 • pH-værdien er mellem 6.5 til 7.5
 • 100% af havebassinets vandindhold kommer igennem vandpumpen og filter pr. time
 • Meget cirkulation i vandet
 • Et Biofilter som er korrekt dimensioneret og kombineret med UV-C lys med den rigtige størrelse af watt til havedammen
 • En luftpumpe som ilter vandet
 • Regelmæssig vandudskiftning ca. 6 gange om året. Pryddamme: ca. hver 3 uge (1/3 del af vandet)
 • Vandrumfang mere end 2.000 liter
 • Vanddybde over 1 meter
 • Fisk som fodres sparsomt.
 • Det overskydende foder fjernes

Læs om den bedste UVC Pro Pond Titan UVC

Er alger gavnlige i havedamme

Alger er en naturlig del af et vandmiljø, og de kan være gavnlige for vandets økosystem. Mindre alger er ansvarlige for produktionen af ilt gennem fotosyntese og fungerer som fødekilde for forskellige organismer i vandmiljøet. Men hvis algevæksten bliver for kraftig, kan det forstyrre vandøkosystemet og forårsage negative konsekvenser.

Øget algevækst i havedammen

Der er flere faktorer, der kan føre til øget algevækst i havedammen. En af de vigtigste faktorer er næringsstoffer som nitrat og fosfat, som er afgørende for algers vækst. Disse næringsstoffer kan   komme fra overskydende foder og afføring fra fisk og andre dyr i dammen, samt gødning fra planter og omkringliggende jord. Hvis vandet i dammen er stillestående og mangler iltning, kan det også føre til øget algevækst.

Høj vandtemperatur og manglende skygge

Høj vandtemperatur, lav vanddybde og mangel på skygge kan også fremme algevækst i havedammen. Hvis pH-værdien i vandet er for høj, kan det også øge risikoen for alger. Det er vigtigt at opretholde en sund balance i vandkvaliteten for at undgå overproduktion af næringsstoffer og algevækst.

Kraftig algevækst

Når algerne vokser, kan de forbruge store mængder ilt i vandet, hvilket kan føre til iltmangel og død af fisk og andre organismer i dammen. Algevækst kan også gøre vandet grumset og uklart, hvilket kan reducere lysgennemtrængningen og påvirke planters vækst og sundhed. Derfor er det vigtigt at forebygge og håndtere algevækst i havedammen for at opretholde et sundt og balanceret vandmiljø.

Luftpumpe som ilter vandet

Det er også vigtigt at sørge for tilstrækkelig ilttilførsel til havedammen hele året rundt. En luftpumpe eller en rislende/plaskende bæk kan hjælpe med at tilføre ilt til vandet. Når vandtemperaturen stiger, falder vandets iltindhold, hvilket kan være problematisk i havedamme med mange fisk og planter, især på varme, stille sommernætter. Inden et tordenvejr kan et pludseligt fald i barometerstanden have samme effekt på iltindholdet i vandet.

Gode vandplante som kan mindske alger i din havedam.

Vandplanter er er havedammens rengøringskompagni.
Især vandplanter som:
Vandpest

Hornblad

Tornfrøet

Tusindblad

Krebseklo

Smalbladet, Dunhammer

Flydebladsplanter

Nøkkerose

Flydebladsplanter

Vandpileurt

Vandaks

Liden andemad

Blæreroden hjælper mod grønalgerne

Vandoverfladen skal være ca. halvt dækket af diverse planter

Havedammen oprenses forår, efterår og efter behov

Læs mere om alger og trådalger

Klik på:

Algertyper

Brunt vand – undersøgelse metoden

Grønt vand

Grønkålssuppe

Mælkeagtigt vand

Regnvejr – påvirker dette din  havedam

Dårlig Vandkvalitet
– kendetegnende for et underdimensioneret biologisk filter

pH – værdien

Læs mere om UV-C

Læs om den bedste UVC Pro Pond Titan UVC