Før du laver en havedam

Før du begynder at lave en havedam bør du tænke på:

Læs om:

  • Elforsyning
  • Tilladelse fra kommunen
  • Plantehylder og Rodzonefilter
  • filter og vandpumpe

 

Havedam – Hvad skal jeg tænke på ?

Havedamsfilter og vandpumpen

 – Vent med at købe havedamsfilter og vandpumpe til du har fyldt vand i havedammen.

Der er risiko for at du har købt for lille filter og pumpe i forhold til den ny opgravede dam, da man ikke på tegnebrættet ved nøjagtig hvad havedammens størrelse og dybden er.

Ved køb af en filter og pumpe er der mange faktorer som spiller ind, eksempelvis vandmængden i havedammen, løftehøjden og slangens tykkelse (se under afsnittet om vandpumper).

Placeringen af vandpumpen skal helst være så langt væk som muligt fra udløbsslangen, dvs. vandpumpen skal være i den ene ende af havedammen og udløbsslangen skal være så langt som muligt væk fra vandpumpen.

Plantehylder i havedammen

Planter bør der være i havedamme.

Selvom du ikke har planer om isættelse af vandplanter, bør du fremtidsikre havedammen med plantehylder – så er de der hvis du fortryder senere hen.

Plantehylderne bør mindst være 30-50 cm brede, lav dem ikke for små for så skal du samle planterne op fra bunden af havedammen i tilfælde af at blæst eller store fisk som har væltet plantekurvene.

Hvis du laver mange plantehylder i dammen, er der større mulighed for forandringer og også for en mere spændende havedam.

Der behøves ikke planter på alle plantehylderne, der kan også lægges sten på dem, det giver variation i dammens udseende og udformning.


Rodzonefilter

Er en slags minidam før den store dam.

Det fungerer ved, at man pumper det filtrerede vand ind i den ene ende af rodzonefiltret, hvorefter det løber forbi alle planterne og til sidst ud i bassinet igen.

Rodzonefilteret kan fjerne organiske opløste stoffer og giver derved en bedre vandkvalitet.

Hvis du har mulighed for at lave et rodzonefilter får du det bedste resultat ved at rodzonefiltret er 50% af selve havedammens areal, men mindre kan også give en god virkning.

Rodzonen bør have en vanddybde på 25-30 cm.

Der skal plantes nogle hurtig voksende planter som optager store mængder næring fra vandet.

Rodzonefilteret kan du undvære, men det kræver et godt biologisk filter som kan fjerne de organiske stoffer.

Dværgdunhammer, Engkabbeleje og Gul iris er velegnet til rodzonefiltret

El-tilførslen er et vigtigt element i den overordnede planlægning. Hvor skal strømmen komme fra og hvordan skal elkablerne ligge?

Først og fremmest bør du sikre at der er flere udtag til strømmen, efter et stykke tid vil du sikkert have tilsluttet havelamper, luftpumpe og muligvis undervandslys. Elstikkene bør placeres umiddelbart i nærheden af havedammen.

Du bør lægge 2 stk. PVC-rør/slanger med en diameter på mindst 2.5-4 cm, det ene PVC-rør/slange er til vandpumpen, det andet rør er til reserve.
I reserverøret trækkes en træktråd (snor) igennem, her kan du senere hen trække andre elkabler igennem – havedammen bliver man nemlig aldrig færdig med, den er i konstant udvikling.

Kontakt altid en autoriseret fagmand, så el-tilførslen er forsvarlig overfor mennesker og dyr i tilfælde af kortslutning etc.

 

Tilladelse fra kommunen

 

Havedam - Tilladelse fra kommunen

Havedam – Tilladelse fra kommunen?

Der skal ikke søges tilladelse fra kommunen når havedammens vandoverflade er på under 100 m2.

Derimod skal du søge amtet om en tilladelse, hvis du vil og har mulighed for at lave en sø i “baghaven” på over 100 m2, fordi de juridiske spørgsmål omkring overholdelse af diverse naturbeskyttelseslove skal tilgodeses.

Det vil være en god idé at inddrage amtet i udformningen og placeringen i “haven”.

Læs nere om udgravning af havedammen 4 del

Copyright © 2004 Benn Ebbesen / Havedammen.dk